fbpx Skip to content

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, na jakich Użytkownicy mogą korzystać ze Sklepu prowadzonego przez Dostawcę zwanego również Sprzedawcą, w tym zwłaszcza co do składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów i Usług Klientowi, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży produktów i Usług, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Dostawcą usług i Produktów złożonych oraz twórcą treści cyfrowych – Materiałów – dostępnych do nabycia na stronie internetowej Sklepu: www.naukaikawa.pl/sklep jest Perspective Agnieszka Żebracka-Walasek z siedzibą w Woli, ul. Dębowa 11/6, 43-225, o numerze NIP: 6381809806, REGON: 243526930 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Materiałów, Usług i Produktów złożonych, w szczególności warunki składania Zamówienia, dokonywania płatności, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Dostawcy.

W związku z korzystaniem z Materiałów, Usług i Produktów złożonych możesz skontaktować się z Dostawcą drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: agnieszka@naukaikawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Perspective Agnieszka Żebracka-Walasek z siedzibą w Woli, ul. Dębowa 11/6, 43-225 Wola.

I. DEFINICJE

 1. Dostawca/Sprzedawca – Perspective Agnieszka Żebracka-Walasek z siedzibą w Woli, ul. Dębowa 11/6, 43-225, o numerze NIP: 6381809806, REGON: 243526930 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
 2. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia, oraz któremu dostarczane są Materiały, Usługi lub Produkty złożone.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Materiał (Materiały) – treści cyfrowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, które Klient może nabyć od Dostawcy za pośrednictwem Sklepu. Materiały mają postać pliku elektronicznego, w formacie zależnym od ich rodzaju i treści.
 5. Produkt złożony – produkt składający się z treści cyfrowych lub Usług, uzupełnieniem którego jest produkt fizyczny.
 6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin dostarczania i korzystania z treści cyfrowych, Usług lub Produktów złożonych.
 8. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://naukaikawa.pl/sklep/ , za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zamówień i w efekcie nabywać Materiały, Usługi i Produkty złożone oferowane przez Dostawcę.
 9. Umowa – umowa o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług (w tym Produktów złożonych), zawierana pomiędzy Klientem a Dostawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obejmująca w szczególności szkolenia i kursy, w tym udostępnianie treści poprzez aplikację learnote.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu Dostawca dostarcza Materiały, Usługi lub Produkty złożone Klientowi.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie Materiałów przysługują Dostawcy zwanym również Sprzedawcą. Prawa własności intelektualnej do aplikacji Learnote (https://learnote.pl/) przysługują learnote sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a do produktów fizycznych (fiszek) Wydawnictwu Cztery Głowy sp.j. z siedzibą w Gdańsku. Klient jest zobowiązany do wykorzystywania treści cyfrowych, Usług i innych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do przestrzegania praw autorskich oraz innych praw Dostawcy i podmiotów trzecich pod rygorem odpowiedzialności za ich naruszenie wobec wskazanych podmiotów.
 4. Do dokonania Zamówienia nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych. Klient powinien posiadać jedynie urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną wersją jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari, oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

III. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient może dokonać zakupu Materiałów, Usług lub Produktów złożonych poprzez złożenie Zamówienia na stronie Sklepu. Jeśli taka możliwość jest określona w opisie Materiałów, Usług lub Produktów złożonych Klient może mieć do wyboru warianty w różnych cenach. Ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto. Złożenie Zamówienia następuje poprzez dokonanie wyboru Materiału, Usługi lub Produktu złożonego, a następnie kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.. Kliknięcie tego przycisku powoduje przekierowanie na stronę Zamówienia. Na stronie Zamówienia Klient wypełnia formularz Zamówienia.
 2. Po wypełnieniu formularza Zamówienia Klient przechodzi do procedury płatności poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Płatność jest realizowana za pomocą serwisu systemu imoje. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: Płatność BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 4. Płatności można dokonywać przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.
 5. Zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowej, Usługi lub Produktu złożonego pomiędzy Dostawcą a Klientem następuje z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta.
 6. Po zaksięgowaniu płatności Klienta, na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia przesłany zostanie zakupiony przez Klienta Materiał lub informacje o Usłudze, a także potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z dowodem zakupu oraz niniejszy Regulamin. Jeżeli ma to zastosowanie, Dostawca informuje również Klienta o wyłączeniu prawa do odstąpienia od Umowy. W przypadku Produktów złożonych, wysyłka produktów fizycznych odbędzie się w terminie podanym na stronie zakupu takiego produktu.
 7. Dostawca nie prowadzi odrębnej sprzedaży produktów fizycznych. Produkty fizyczne nabywane i wysyłane są wyłącznie w ramach zakupu Produktów złożonych.

IV. KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW

 1. Do prawidłowego korzystania z zakupionych Materiałów oraz w celu realizacji Usług Klient musi posiadać standardowy system operacyjny oraz dostęp do sieci Internet, z zainstalowaną i zaktualizowaną wersją jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari. Do odczytu materiałów niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader (w przypadku formatu .pdf) i/lub oprogramowanie biurowe Microsoft Office lub jego odpowiedniki (w przypadku formatów .doc i .docx). Szkolenia i kursy świadczone w czasie rzeczywistym wymagają skorzystania z aplikacji Zoom (https://zoom.us/). Natomiast korzystanie z interaktywnych ćwiczeń wymaga posiadania konta aplikacji learnote ( https://learnote.pl/ ). W celu dostarczenia Produktów złożonych obejmujących produkty
  fizyczne konieczne jest również podanie przez Klienta prawidłowego adresu dostawy.
 2. W przypadku problemów z uruchomieniem zakupionego Materiału, Usługi lub innego produktu Klient może kontaktować się z Dostawcą drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: agnieszka@naukaikawa.pl.
 3. Na podstawie umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Dostawca nie świadczy na rzecz Klienta usług w zakresie pomocy w korzystaniu z Materiału, w tym w szczególności nie udziela Klientowi jakiejkolwiek pomocy doradczej. Taką pomoc Klient może uzyskać na podstawie odrębnego porozumienia z Dostawcą.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY I REKLAMACJE

 1. Dostawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Materiały, Usługi i Produkty złożone wolne od wad oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli dostarczone mają one wadę prawną lub fizyczną (rękojmia za wady).
 2. Dostawca zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości dotyczące Materiałów, Usług lub Produktów złożonych, które zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klienta.
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę Materiałów, Usług lub Produktów złożonych powinien poinformować o tym Dostawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. W odniesieniu do nieprawidłowości Materiałów, uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za te nieprawidłowości.
 5. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Perspective Agnieszka Żebracka-Walasek, ul. Dębowa 11/6, 43-225 Wola lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: agnieszka@naukaikawa.pl
 6. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 tygodni licząc od dnia otrzymania przez Klienta Materiału lub Produktu złożonego zawierającego nieprawidłowości lub od dnia realizacji Usługi. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Dostawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
 7. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz rodzaj nieprawidłowości Materiału pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 8. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Dostawcy.
 9. Kompletna reklamacja zostanie rozpatrzona przez Dostawcę w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty doręczenia mu reklamacji, a Dostawca ustosunkuje się do niej za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 10. Klient w każdym czasie w trakcie trwania postępowania reklamacyjnego przed Dostawcą może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez podmiot trzeci i w tym celu:
  1) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
  2) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
  3) o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 11. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 12. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenia, o których mowa w ust. 10 i 11 powyżej nie stanowią zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Dostawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.

VI. MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł z Dostawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić do umowy wykorzystując wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dostawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Zgodę taką Konsument może wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa znajdującego się na stronie Zamówienia. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z treściami cyfrowymi lub instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych. Pobranie pliku lub jego odtworzenie przez przeglądarkę jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od zawartej Umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Dostawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli wysłanego do Dostawcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy – na przykład poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej na adresy kontaktowe Dostawcy wskazane w niniejszym Regulaminie.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Dostawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Dostawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zakupu Produktu złożonego obejmującego produkt fizyczny, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu fizycznego (w tym koszty opakowania oraz opłatę pocztową za odesłanie przesyłki). Dla swej skuteczności odstąpienie od takiej Umowy powinno nastąpić w terminie 14-dni od zakupu Produktu złożonego, a nie od dostarczenia produktu fizycznego będącego jego częścią. Produkt fizyczny powinien zostać zwrócony nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.
 7. Postanowienia tego rozdziału odnoszące się do Konsumenta mają odpowiednie zastosowanie do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

VI. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO” oraz innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Dostawca.
 3. Administrator przetwarza dane niezbędne do realizacji Umowy. W zależności od tego, czy Klient jest osobą fizyczną czy też dokonuje Zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą to być: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres e-mail, adres zamieszkania/siedziby firmy i numer NIP firmy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Zamówienia.Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem Zamówienia przetwarzane są w celu:
  1) zawarcia Umowy i realizacji zamówienia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) spełnienia przez Dostawcę obowiązków nałożonych prawem, w tym obowiązków podatkowych oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3) rozpatrywania reklamacji związanych z Umową (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4) dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń związanych z Umową (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dostawca przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla celów, dla których dane są gromadzone, tj.:
  1) przez czas niezbędny do realizacji Umowy,
  2) do upływu okresu, w którym Klient może złożyć reklamację,
  3) w przypadku złożenia reklamacji przez Klienta – przez okres przedawnienia roszczeń Klienta z tytułu realizacji Umowy przez Dostawcę,
  4) w celach podatkowych – przez okresy wskazane w odrębnych przepisach nakładających na Dostawcę obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej,
 5. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Dostawcy, m.in. dostawcom usług hostingowych i serwerowych, dostawcom usług elektronicznych, firmom świadczącym obsługę IT, podmiotom świadczącym usługi systemu płatności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Dostawcą i wyłącznie zgodnie z poleceniami Dostawcy. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane na podstawie odpowiednich umów także innym podmiotom, takim jak podmioty świadczące usługi pocztowe, a także udostępniane organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują następujące prawa:
  a) prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Klienta i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
  b) prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
  c) prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Klienta, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  d) prawo do usunięcia danych osobowych Klienta „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
  e) prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych Klienta (art. 18 RODO),
  f) prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta (art. 20 RODO),
  g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta (art. 21 RODO).
 8. Klient może korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z Dostawcą pod adresem mailowym: agnieszka@naukaikawa.pl
 9. Klient jest uprawniony do wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku naruszenia praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies na stronie Sklepu zostały opisane w Polityce Prywatności na stronie: https://naukaikawa.pl/polityka-prywatnosci/.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych w związku z zwartą Umową pomiędzy Dostawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Dostawcę.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 5. Dostawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, wprowadzania i odwoływania ofert, promocji oraz zmian cen widocznych na stronie Sklepu, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy z Dostawcą.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Wersja przed 25.08.2022 – kliknij tutaj.