Skip to content
Menu
0
Twój koszyk jest pusty. Wróć do sklepu

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, na jakich Użytkownicy mogą korzystać ze Sklepu prowadzonego przez Dostawcę, w tym zwłaszcza co do składania zamówień na Treści Cyfrowe dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych Treści Cyfrowych i Usług Klientowi, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży Treści Cyfrowych i Usług, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Dostawcą Usług i Produktów złożonych oraz twórcą Treści Cyfrowych – w tym Materiałów – dostępnych do nabycia na stronie internetowej Sklepu: www.naukaikawa.pl/sklep jest Perspective Agnieszka Żebracka-Walasek z siedzibą w Woli, ul. Dębowa 11/6, 43-225, o numerze NIP: 6381809806, REGON: 243526930 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Treści Cyfrowych (w tym Materiałów), Usług i Produktów złożonych, w szczególności warunki składania Zamówienia, dokonywania płatności, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Dostawcy.

W związku z korzystaniem z Treści Cyfrowych, Usług i Produktów złożonych możesz skontaktować się z Dostawcą drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: agnieszka@naukaikawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Perspective Agnieszka Żebracka-Walasek z siedzibą w Woli, ul. Dębowa 11/6, 43-225 Wola.

Dostawca wskazuje elektroniczny punkt kontaktowy związany ze Sklepem do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także Użytkownikami, Klientami i innymi osobami:  agnieszka@naukaikawa.pl. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

 I. DEFINICJE

 1. Dostawca – Perspective Agnieszka Żebracka-Walasek prowadzącą działalność w Woli, ul. Dębowa 11/6, 43-225, o numerze NIP: 6381809806, REGON: 243526930, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
 2. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia, oraz któremu dostarczane są Materiały, Usługi lub Produkty złożone.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Materiał (Materiały) – Treści Cyfrowe, które Klient może nabyć od Dostawcy za pośrednictwem Sklepu. Materiały mają postać pliku elektronicznego, w formacie zależnym od ich rodzaju i treści.
 5. Newsletter – oznacza zbiór informacji przesyłanych przez Dostawcę na udostępniony mu przez Subskrybenta adres e-mail, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe dotyczące Dostawcy lub usług oferowanych przez Dostawcę, w szczególności informacje handlowe.
 6. Opinia – subiektywna wypowiedź danej osoby lub jej fragment, publikowana przez Dostawcę na Stronie lub kontach Dostawcy w mediach społecznościowych lub pozostawiona przez daną osobę za pośrednictwem dedykowanych do tego funkcjonalności danego serwisu. 
 7. Produkt złożony – produkt składający się z Treści Cyfrowych, uzupełnieniem którego jest produkt fizyczny i Usługa dostępu do aplikacji learnote, a wartości rynkowe produktu fizycznego i wskazanej Usługi nie są uwzględnione w cenie Produktu złożonego.
 8. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin dostarczania i korzystania z treści cyfrowych, Usług lub Produktów złożonych.
 10. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://naukaikawa.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zamówień i w efekcie nabywać Materiały, Usługi i Produkty złożone oferowane przez Dostawcę.
 11. Stronahttps://naukaikawa.pl/
 12. Subskrybent – Klient lub inna osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany przez siebie adres e-mail.
 13. Treści Cyfrowe – wszelkie treści (pisemne, graficzne, jak i wideo) umieszczane na Stronie lub innych platformach przez Dostawcę lub dostarczane Klientowi na adres e-mail.
 14. Umowa – umowa o dostarczanie Treści Cyfrowych (w tym Produktów złożonych) lub Usług zawierana pomiędzy Klientem a Dostawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 15. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obejmujące w szczególności szkolenia i kursy, w tym udostępnianie treści poprzez aplikację learnote, a także wysyłkę Newslettera.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu Dostawca dostarcza Materiały, Usługi lub Produkty złożone Klientowi.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie Materiałów przysługują Dostawcy. Prawa własności intelektualnej do aplikacji Learnote (https://learnote.pl/) przysługują learnote sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a do produktów fizycznych (fiszek) Wydawnictwu Cztery Głowy sp. j. z siedzibą w Gdańsku. Klient jest zobowiązany do wykorzystywania Treści Cyfrowych, Usług i innych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do przestrzegania praw autorskich oraz innych praw Dostawcy i podmiotów trzecich pod rygorem odpowiedzialności za ich naruszenie wobec wskazanych podmiotów.
 4. Do dokonania Zamówienia nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych. Klient powinien posiadać jedynie urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną wersję jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari, oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 III. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient może dokonać zakupu Materiałów, Usług lub Produktów złożonych poprzez złożenie Zamówienia na stronie Sklepu. Jeśli taka możliwość jest określona w opisie Materiałów, Usług lub Produktów złożonych Klient może mieć do wyboru warianty w różnych cenach. Ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto. Złożenie Zamówienia następuje poprzez dokonanie wyboru Materiału, Usługi lub Produktu złożonego, a następnie kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przekierowanie na stronę Zamówienia. Na stronie Zamówienia Klient wypełnia formularz Zamówienia.
 2. Po wypełnieniu formularza Zamówienia Klient przechodzi do procedury płatności poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Płatność jest realizowana za pomocą serwisu systemu imoje. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: Przelewy24, Płatność BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. 
 4. Płatności można dokonywać przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.
 5. Zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej, Usługi lub Produktu złożonego pomiędzy Dostawcą a Klientem następuje z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta, chyba, że dana Usługa jest bezpłatna.
 6. Po zaksięgowaniu płatności Klienta, na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia przesłany zostanie zakupiony przez Klienta Materiał lub informacje o Usłudze, a także potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z dowodem zakupu oraz niniejszy Regulamin. Jeżeli ma to zastosowanie, Dostawca informuje również Klienta o wyłączeniu prawa do odstąpienia od Umowy. W przypadku Produktów złożonych, wysyłka produktów fizycznych odbędzie się w terminie podanym na stronie zakupu takiego produktu.
 7. Dostawca nie prowadzi odrębnej sprzedaży produktów fizycznych. Produkty fizyczne nabywane i wysyłane są wyłącznie w ramach zakupu Produktów złożonych.

 IV. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW

 1. Do prawidłowego korzystania z zakupionych Materiałów oraz w celu realizacji Usług Klient musi posiadać standardowy system operacyjny oraz dostęp do sieci Internet, z zainstalowaną i zaktualizowaną wersją jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari. Do odczytu materiałów niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader (w przypadku formatu .pdf) i/lub oprogramowanie biurowe Microsoft Office lub jego odpowiedniki (w przypadku formatów .doc i .docx). Szkolenia i kursy świadczone w czasie rzeczywistym wymagają skorzystania z aplikacji Zoom (https://zoom.us/). Natomiast korzystanie z interaktywnych ćwiczeń wymaga posiadania konta aplikacji learnote  (https://learnote.pl/). Klient powinien również posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. W celu dostarczenia Produktów złożonych obejmujących produkty fizyczne konieczne jest również podanie przez Klienta prawidłowego adresu dostawy.  
 2. W przypadku problemów z uruchomieniem zakupionego Materiału, Usługi lub innego produktu Klient może kontaktować się z Dostawcą drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: agnieszka@naukaikawa.pl
 3. Na podstawie umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Dostawca nie świadczy na rzecz Klienta usług w zakresie pomocy w korzystaniu z Materiałów, w tym w szczególności nie udziela Klientowi jakiejkolwiek pomocy doradczej. Taką pomoc Klient może uzyskać na podstawie odrębnego porozumienia z Dostawcą.
 4. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym punkcie może spowodować brak możliwości korzystania z Treści Cyfrowych, w tym zakupionych Materiałów, lub Usług albo ograniczony do nich dostęp.

 V. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Dostawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Treści cyfrowe (w tym Materiały), Usługi i Produkty złożone wolne od wad oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli mają one wadę prawną lub fizyczną (rękojmia za wady).
 2. Dostawca zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości dotyczące Treści Cyfrowych (w tym Materiałów), Usług lub Produktów złożonych, które zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klienta.
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę Treści cyfrowych (w tym Materiałów), Usług lub Produktów złożonych powinien poinformować o tym Dostawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. W przypadku Produktów złożonych, Dostawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu fizycznego z umową istniejący w chwili jego dostarczenia. Jeżeli produkt fizyczny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Konsument udostępnia Dostawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Dostawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 5. Dopiero w przypadku, gdy Dostawca nie dokonał naprawy lub wymiany produktu fizycznego, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Perspective Agnieszka Żebracka-Walasek, ul. Dębowa 11/6, 43-225 Wola lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: agnieszka@naukaikawa.pl
 7. Klientowi niebędącemu Konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 tygodni licząc od dnia otrzymania przez Klienta Treści cyfrowej (w tym Materiału) lub Produktu złożonego zawierających nieprawidłowości, lub od dnia realizacji Usługi. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Dostawca niezwłocznie powiadamia Klienta niebędącego Konsumentem.
 8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz rodzaj nieprawidłowości pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem.
 9. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Dostawcy.
 10. Kompletna reklamacja zostanie rozpatrzona przez Dostawcę w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty doręczenia mu reklamacji, a Dostawca ustosunkuje się do niej za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 11. Klient w każdym czasie w trakcie trwania postępowania reklamacyjnego przed Dostawcą może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez podmiot trzeci i w tym celu:
  1) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
  2) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
  3) o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 12. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 13. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenia, o których mowa w ust. 10 i 11 powyżej nie stanowią zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Dostawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.
 14. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za te nieprawidłowości. 
 15. Na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie, Konsument ma również prawo do składania reklamacji dotyczących zamieszczania Opinii.
 16. Postanowienia tego rozdziału odnoszące się do Konsumenta (za wyjątkiem pkt. 11 ust. 3 i 12) mają odpowiednie zastosowanie do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

VI. MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Konsument, który zawarł z Dostawcą umowę na odległość, ma co do zasady prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy lub od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Klient będący Konsumentem może odstąpić do umowy wykorzystując wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe (wzór jest dostępny pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf). 
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Dostawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Dostawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy i wyrażenia ww. zgody. Zgodę taką Konsument może wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa znajdującego się na stronie Zamówienia. Chwilą spełnienia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail bezpośrednio z Treściami Cyfrowymi lub z instrukcją uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, co jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od zawartej Umowy. Do Produktu złożonego zastosowanie mają zapisy dotyczące odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługa została wykonana w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Dostawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli wysłanego do Dostawcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy – na przykład poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej na adresy kontaktowe Dostawcy wskazane w niniejszym Regulaminie.
 5. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 2 lub 3 powyżej. Usługi świadczone przez Dostawcę opierają się na dostarczaniu Treści Cyfrowych lub są Usługami cyfrowymi (w odniesieniu do konsultacji i szkoleń), zatem w przypadku spełnienia świadczenia przez Dostawcę przed upływem 14 (czternastu) dni od ich zakupu, Konsument nie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn i utraci prawo do zwrotu uiszczonej opłaty.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Dostawca prześle Konsumentowi  niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Dostawca niezwłocznie zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dostawcę), a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Dostawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta  użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. Dostawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Dostawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zakupu Produktu złożonego obejmującego produkt fizyczny, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu fizycznego (w tym koszty opakowania oraz opłatę pocztową za odesłanie przesyłki na adres wskazany przez Dostawcę w niniejszym Regulaminie). Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około trzydziestu złotych. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu fizycznego wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Dla swej skuteczności odstąpienie od takiej Umowy powinno nastąpić w terminie 14-dni od zakupu Produktu złożonego, a nie od dostarczenia produktu fizycznego będącego jego częścią. Produkt fizyczny powinien zostać zwrócony nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Postanowienia tego rozdziału odnoszące się do Konsumenta mają odpowiednie zastosowanie do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

VII. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO” oraz  innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Dostawca.
 3. Administrator przetwarza dane niezbędne do realizacji Umowy. W zależności od tego, czy Klient jest osobą fizyczną czy też dokonuje Zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą to być: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres e-mail, adres zamieszkania/siedziby firmy i numer NIP firmy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Zamówienia.
 4. Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem Zamówienia przetwarzane są w celu:
  1) zawarcia Umowy i realizacji zamówienia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) spełnienia przez Dostawcę obowiązków nałożonych prawem, w tym obowiązków podatkowych oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3) rozpatrywania reklamacji związanych z Umową (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4) dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń związanych z Umową (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dostawca przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla celów, dla których dane są gromadzone, tj.:
  1) przez czas niezbędny do realizacji Umowy,
  2) do upływu okresu, w którym Klient może złożyć reklamację,
  3) w przypadku złożenia reklamacji przez Klienta – przez okres przedawnienia roszczeń Klienta z tytułu realizacji Umowy przez Dostawcę,
  4) w celach podatkowych – przez okresy wskazane w odrębnych przepisach nakładających na Dostawcę obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej,
 6. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Dostawcy, m.in. dostawcom usług hostingowych i serwerowych, dostawcom usług elektronicznych, firmom świadczącym obsługę IT, podmiotom świadczącym usługi systemu płatności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Dostawcą i wyłącznie zgodnie z poleceniami Dostawcy. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane na podstawie odpowiednich umów także innym podmiotom, takim jak podmioty świadczące usługi pocztowe, a także udostępniane organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują następujące prawa:
  a) prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Klienta i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
  b) prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
  c) prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Klienta, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  d) prawo do usunięcia danych osobowych Klienta „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
  e) prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych Klienta (art. 18 RODO),
  f) prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta (art. 20 RODO),
  g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta (art. 21 RODO).
 9. Klient może korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z Dostawcą pod adresem mailowym: agnieszka@naukaikawa.pl
 10. Klient jest uprawniony do wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku naruszenia praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies na stronie Sklepu zostały opisane w Polityce Prywatności na stronie: https://naukaikawa.pl/polityka-prywatnosci/

VIII. ZAPIS NA NEWSLETTER

 1. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Subskrybenta, Dostawca świadczy również Usługę wysyłania Newslettera. 
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze wskazanej Usługi, Dostawca udostępnia Subskrybentowi niniejszy Regulamin w sposób nieodpłatny przy formularzu zapisu na newsletter. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w dowolnym momencie bezpośrednio ze Strony.
 3. W celu rozpoczęcia świadczenia Usługi Newslettera, Subskrybent podaje swój adres e-mail oraz imię, wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celu otrzymania Newslettera oraz klika przycisk „Zapisz się”. Klikając w przycisk „Zapisz się” Subskrybent oświadcza jednocześnie, że zapoznał się Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje zawarte w nich postanowienia. 
 4. Subskrybent powinien potwierdzić zapis na Newsletter klikając w link aktywacyjny, który Dostawca prześle na jego adres e-mail. Potwierdzenie zapisu spowoduje dodanie do bazy danych listy Subskrybentów oraz rozpoczęcie świadczenia Usługi.
 5. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony i może być wypowiedziana w każdej chwili przez którąkolwiek ze stron. Wypisanie się przez Subskrybenta z listy Subskrybentów oznacza wycofanie zgody na przesyłanie informacji handlowych i powoduje automatyczne zakończenie świadczenia usługi. Natomiast Dostawca może zaprzestać wysyłki Newslettera w szczególności, jeżeli Subskrybent nie otworzył żadnej wiadomości od Dostawcy przez minimum rok od rozpoczęcia świadczenia Usługi Newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego Newslettera). W takim przypadku, Dostawca usunie również dane Subskrybenta z systemu do wysyłki Newslettera zawierającego listę Subskrybentów bez odrębnego powiadomienia Subskrybenta.
 6. Dostawca może również w każdej chwili zmienić tematykę Newslettera lub częstotliwość ukazywania się Newslettera.
 7. Do usługi Newslettera mają zastosowanie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu. W szczególności zapisanie się do tej Usługi jest możliwe pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika wymagań technicznych określonych w pkt IV powyżej.
 8. W przypadku, gdy zapis na Newsletter wiąże się bezpośrednio z dostarczeniem bezpłatnej Treści Cyfrowej, to osoba, która nie chce wyrażać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z Usługi Newslettera, ale chce otrzymać daną Treść Cyfrową, ma możliwość zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, w ramach której będzie zobowiązana do uiszczenia ceny za tę Treść. W tym celu należy skontaktować się z Dostawcą na adres e-mail agnieszka@naukaikawa.pl.

IX. ZASADY WERYFIKACJI OPINII KLIENTÓW

 1. Niniejsze postanowienia regulują zasady dodawania, publikowania oraz weryfikowania Opinii dotyczących Treści Cyfrowych lub Usług oferowanych przez Dostawcę, zamieszczanych na Stronie lub na kontach Dostawcy w mediach społecznościowych. 
 2. Dostawca zamieszcza Opinie lub fragmenty Opinii osób po wcześniejszej weryfikacji, czy dana osoba jest Klientem Dostawcy lub korzystała z danych Treści Cyfrowych lub Usług.
 3. W przypadku, gdy w danym serwisie społecznościowym, z którego korzysta Dostawca jest możliwość zamieszczenia Opinii, publikowane są wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Wskazane Opinie nie podlegają weryfikacji właścicieli serwisów społecznościowych, ale podlegają następczej weryfikacji Dostawcy.
 4. W celu weryfikacji, o której mowa w pkt. 2 i 3 powyżej, Dostawca ustala zgodność danych osoby, która wystawiła Opinię z rejestrem danych Klientów (w tym zgodność imienia, nazwiska i adresu e-mail), lub osób które korzystały z Treści Cyfrowych lub Usług.
 5. W przypadku, gdy Dostawca ustali, że osoba wystawiająca opinię nie jest Klientem Dostawcy lub nie korzystała z Treści Cyfrowych lub Usług, zwróci się do tej osoby o dowód potwierdzający, że nabyła ona Treść Cyfrową lub Usługę od Dostawcy, a w sytuacji braku takiego dowodu, usunie Opinię lub skontaktuje się w tym celu z właściwym podmiotem.
 6. Dostawca może również usunąć Opinię lub ją zmodyfikować (albo zwrócić się o taką modyfikację do właściwego podmiotu), w przypadku, gdy Opinia:
  • jest nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd lub zawiera nieprawdziwe twierdzenia dotyczące faktów; 
  • narusza lub ogranicza prawa osób trzecich, a w szczególności narusza prawa autorskie, znaki towarowe, inne prawa własności intelektualnej lub prawo do wizerunku a także obowiązek poufności;
  • jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności jest obraźliwa, zawierająca groźby, zniesławiająca, zawierająca lub nawołująca do mowy nienawiści, dyskryminująca, lub oszczercza;
  • zawiera osadzone linki do zewnętrznych stron internetowych, adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery komunikatorów, ceny produktów;
  • jest powielana lub duplikowana przez osobę;
  • wymaga usunięcia z powodu nakazu zaprzestania działań wobec strony trzeciej;
  • dotyczy Treści Cyfrowych lub Usług, które nie są już dostępne w ofercie Sklepu.
 7. Publikowane Opinie nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego istniejącego pomiędzy Klientem a Dostawcą.
 8. Treści wskazane w pkt 6 a)-f) powyżej są traktowane przez Dostawcę jako niedopuszczalne i ich zamieszczanie jest zabronione zarówno w Sklepie, jak również na grupach prowadzonych przez Dostawcę w mediach społecznościowych lub kontach biznesowych Dostawcy w tych mediach.
 9. Zgłoszenia dotyczące nielegalnych i niedopuszczalnych treści mogą być dokonywane bezpośrednio na adres e-mail Dostawcy, tj. agnieszka@naukaikawa.pl lub poprzez formularz kontiaktowy na stronie https://naukaikawa.pl/kontakt/.
 10. W przypadku zgłoszenia dotyczącego nielegalnych treści w Opinii, komentarzu lub poście, Dostawca przesyła bez zbędnej zwłoki osobie lub podmiotowi, który dokonał zgłoszenia, potwierdzenie jego otrzymania na wskazane dane kontaktowe. W ciągu 14 dni Dostawca poinformuje również o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie. W przypadku zidentyfikowania nielegalnych treści zostaną one natychmiast usunięte ze Sklepu lub medium społecznościowego, a osoba, która je przesłała zostanie o tym poinformowana wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Osoba lub podmiot, który dokonał zgłoszenia, a także osoba, której treści zgłoszenie dotyczy, mają możliwość odwołania się od decyzji Dostawcy. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie i zostać złożone w ciągu 14 dni od otrzymania informacji od Dostawcy. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Dostawcę w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

X. ZMIANY REGULAMINU

O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie w domenie Dostawcy wiadomości o zmianie Regulaminu oraz nowej wersji Regulaminu, a Klienci posiadający konto w Sklepie także poprzez wiadomość e-mail. Powiadomienie będzie zawierać termin wejścia zmian w życie i zostanie przekazane Klientowi posiadającemu konto najpóźniej 30 (trzydzieści) dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.

Zmiana Regulaminu jest możliwa w szczególności w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub do zmian przepisów prawa, dotyczących lub mających wpływ na świadczenie Usług;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Klientów;
 3. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, dotyczących lub mających wpływ na świadczenie Usług;
 4. wprowadzenia nowych Usług lub zmiany zakresu Usług świadczonych przez Dostawcę;
 5. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług;
 6. wprowadzenia odpłatności za świadczenie Usług;
 7. zmiany danych podmiotów wskazanych w Regulaminie (np. adresu Dostawcy),
 8. zmiany dotyczącej wymagań technicznych w celu korzystania z Usług.

W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.

Dostawca zastrzega sobie również możliwość wprowadzania i odwoływania ofert, Promocji oraz zmian cen widocznych na stronie Sklepu, które nie stanowią zmiany Regulaminu i wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych w związku z zwartą Umową pomiędzy Dostawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Dostawcę.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Wersja przed 25.08.2022 – kliknij tutaj.

Wersja przed 20.01.2023 – kliknij tutaj.

Wersja przed 22.03.2024 – kliknij tutaj.