Skip to content
Menu
0
Twój koszyk jest pusty. Wróć do sklepu

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Jako Administrator Twoich danych osobowych przywiązuję dużą wagę do ochrony danych osobowych i przestrzegania prawa podczas ich gromadzenia i przetwarzania. W tym celu została stworzona niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies – zawiera ona wszystkie informacje o zbieraniu przez nas Twoich danych osobowych za pośrednictwem strony www.naukaikawa.pl i zasadach korzystania z nich.

Jako administrator zobowiązuję się do dołożenia wszelkich starań w celu należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Perspective Agnieszka Żebracka-Walasek z siedzibą w Woli, ul. Dębowa 11/6, 43-225, o numerze NIP: 6381809806, REGON: 243526930 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z niniejszą Polityką lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz napisać na adres: agnieszka@naukaikawa.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możesz przekazać swoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • zapisując się do newslettera,
 • kontaktując się ze mną bezpośrednio na podany przez nas adres mailowy, poprzez udostępniony na stronie formularz kontaktowy lub poprzez konto w mediach społecznościowych,
 • dokonując zakupu w sklepie internetowym. 

Newsletter. Zapisując się do newslettera przekazujesz mi swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zapisać się do newslettera.

Newsletter obsługiwany jest przez program MailerLite, którego usługodawcą jest MailerLite Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy dotyczącej usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) oraz Twoja zgoda na przesyłanie informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Zgodę możesz wycofać w dowolnej chwili pisząc do mnie na adres mailowy: agnieszka@naukaikawa.pl lub wypisując się z newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera i zawartej z Tobą umowy, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Twoje dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywani newslettera, co stanowi mój uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Kontakt. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub konta w mediach społecznościowych, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Po zakończeniu kontaktu podstawa prawną jest nasz uzasadniony interes prawny w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji na okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą z niej wynikać. W przypadku, gdy z treści korespondencji nie wynikają żadne potencjalne roszczenia, jest ona usuwana po 30 (trzydziestu) dniach od czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje ostatnie pytanie przekazane w formularzu kontaktowym lub wysłane mailowo.

Zakupy w sklepie. W Sklepie internetowym zbieram następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będziesz poproszona/y o podanie swojego imienia i nazwiska, abym mogła zrealizować Zamówienie oraz abym miała z Tobą możliwość kontaktu,
 • adres zamieszkania – jest potrzebny do realizacji Zamówień w postaci wysyłki zamówionego Produktu i wystawienia dowodu zakupu,
 • numer telefonu – mogę zadzwonić w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń (takich jak np. brak możliwości wykonania usługi w umówionych wcześniej terminie) jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,
 • adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłam potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz kontaktuję się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanym Zamówieniem. Jeżeli subskrybujesz newsletter, mogę również wysłać informacje handlowe na wskazany adres e-mail,
 • NIP oraz nazwę firmy – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieram od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,
 • Cookies – Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do indywidualnych potrzeb. W związku z tym możesz się zgodzić się na to, aby wpisane dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach Sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w szczególności celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z niej wynikający na podstawie uzasadnionego interesu jakim jest ochrona przed roszczeniami lub ich dochodzenie (art. 6 ust. 1 f RODO). Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzam wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku ze składaniem Zamówień w Sklepie, zostały przedstawione w  pkt VII. Regulaminu

Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google i Facebook, dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

Żadnych osobowych nie udostępniam podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz mojej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieram z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Twoich danych osobowych do przetwarzania nie mogłabym prowadzić swojej działalności w ramach Sklepu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzam dane osobowe do przetwarzania podmiotom: 

 • świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa Sklep internetowy,
 • świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, czy rachunkową,
 • operatorom płatności internetowych tj. ING Bank Śląski S.A.,
 • zewnętrznym dostawcom usług informatycznych (w tym systemów IT),
 • świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczania przesyłek z zamówionymi produktami fizycznymi,
 • świadczącym inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.

TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na podstawie RODO mogą przysługiwać Ci następujące prawa, w zależności od zakresu i celu w jakim przetwarzane są te dane:

 1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
 2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 3. prawo do sprostowania danych osobowych Ciebie dotyczących, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 4. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
  • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 7) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
  • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Usunięcie Twoich danych osobowych nie będzie jednak możliwe w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) – masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • jako Administrator danych nie potrzebuję już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt 7. poniżej – do czasu stwierdzenia, czy moje prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś podczas składania zamówienia; masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO) – masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzam te dane w prawnie uzasadnionym interesie; mogę nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Możesz korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt na adres e-mail: agnieszka@naukaikawa.pl. W każdym czasie jesteś również uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy zostaną naruszone Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO). 

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 • 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)  – pliki statystyczne;
 • 2. marketingowych (remarketing) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – pliki marketingowe;
 • 3.określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  – pliki marketingowe;
 • 4. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – pliki funkcjonalne.

Możesz wyrazić zgodę na wszystkie pliki cookies, odrzucić je lub dokonać indywidualnej konfiguracji za pomocą okienka udostępnionego przy pierwszej wizycie na Stronie. Istnieje również możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie przez Ciebie ze strony internetowej może być utrudnione, jeżeli wyłączone zostaną funkcjonalne pliki cookies.

Pliki cookies mogą być przez Ciebie usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 1. Google Analitycs

Google Analytics to natomiast internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze Strony. Za pomocą tego oprogramowania Administrator nie identyfikuje użytkowników Strony, a korzystanie z tego narzędzia odbywa się wyłącznie w celach statystycznych. Szczegółowa informacja o tym, jak Google wykorzystuje Twoje dane dostępna jest na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Analytics gromadzi informacje o: systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, przeglądaniu Strony, czasie spędzonym na Stronie, przejściach pomiędzy poszczególnymi podstronami, kliknięciach w poszczególne linki, źródłach, z których przechodzisz na Stronę, przedziale wieku, w  którym się znajdujesz, Twojej płci, Twojej przybliżonej lokalizacji ograniczonej do miejscowości, Twoich zainteresowaniach określonych na podstawie aktywności w Internecie.

Dane o użytkownikach i zdarzeniach, powiązane z plikami cookies są przechowywane przez Google Analytics na serwerach Analytics przez okres 50 (pięćdziesięciu) miesięcy. Po zakończeniu okresu, przechowywane dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Administrator aktywował również anonimizację adresu IP. Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google LLC w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.

W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, możesz zapoznać się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 1. Facebook Pixel 

Administrator używa narzędzi marketingowych udostępnianych przez Facebook Inc., w ramach których może kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Zaimplementowany na stronie tzw. Facebook Pixel umożliwia gromadzenie anonimowych informacji o korzystaniu przez Ciebie ze strony. Szczegółowa informacja o tym, jak Facebook wykorzystuje dane użytkowników dla własnych celów dostępna jest na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Dane o użytkownikach i zdarzeniach, powiązane z plikami cookies są przechowywane przez Pixel Facebooka maksymalnie przez 180 dni.

 1. Media społecznościowe

Na Stronie wykorzystywane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram. Wyświetlając stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną internetową. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła Stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

Jeżeli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych lub zewnętrznego usługodawcy, to wskazane podmioty będą mogły bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz konkretnej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. 

Wyżej wymienione dane przetwarzam na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu zapewnienia możliwości korzystania z dodatkowych funkcji na Stronie, takich jak wtyczki społecznościowe. Wskazane dane będą przetwarzane przez Administratora przez czas dostępności statystyk dostarczanych przez danego usługodawcę. 

Żeby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych przez usługodawców mediów społecznościowych zapoznaj się z ich politykami prywatności:

 1. Facebook –  https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
 2. Instagram – https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation;
 3. LinkedIn- https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator może aktualizować Politykę Prywatności i Plików Cookies ze względu na nowe funkcjonalności lub zmiany w prawie. W przypadku wprowadzenia zmian, zaktualizowana zostanie data na dole strony polityki prywatności. Zachęcam do sprawdzania tej strony i bycia na bieżąco ze zmianami wprowadzanymi w celu ochrony informacji osobowych, które zbieram.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 27.01.2023 roku.